”சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)

அல் குர்ஆன் ஏன்? எதற்காக?

இஜ்திமா 48

இடம் – இப்னு உமர் ஜூம்ஆ மஸ்ஜித்  மாபோல.

காலம் – 02-04-2016

நேரம் – பி.ப. 4.00 முதல் இரவு 9.00 மணி வரை

உரை – அஷ்ஷைக் Dr. ரஈசுத்தீன் (ஷரஈ)

தலைமை உரை

இஜ்திமா 48

இடம் – இப்னு உமர் ஜூம்ஆ மஸ்ஜித்  மாபோல.

காலம் – 02-04-2016

நேரம் – பி.ப. 4.00 முதல் இரவு 9.00 மணி வரை

உரை – அஷ்ஷைக் யூனுஸ் தப்ரீஸ்

ACTJ அமைப்பினால் வெள்ளளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் போது.

உலர் உணவு வழங்கள்

மண்ணறையில் ஒரு நாள்

இஜ்திமா 47

இடம் – நூரா ஜூம்ஆ மஸ்ஜித்  வேப்பங்குளம், முசலி, மன்னார்.

காலம் – 26-03-2016

நேரம் – பி.ப. 4.00 முதல் இரவு 9.00 மணி வரை

உரை – அஷ்ஷைக் அப்துல் வதூத் (ஜிப்ரி(

இஸ்லாமிய பண்புகளும் பெண்களும்.

இஜ்திமா 47

இடம் – நூரா ஜூம்ஆ மஸ்ஜித்  வேப்பங்குளம், முசலி, மன்னார்.

காலம் – 26-03-2016

நேரம் – பி.ப. 4.00 முதல் இரவு 9.00 மணி வரை

உரை – அஷ்ஷைக் மஸீர் (அப்பாஸி)

1 2 3 46